Skládka zeminy Bratislava, uskladnenie výkopovej zeminy Bratislava
Lokalita skládky sa nachádza v katastrálnom území Most pri Bratislave

Katalógové číslo

Názov Odpadu

Kategória

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v
17 05 03

O

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v
17 05 05

O

Skládka zeminy, poloha na mape: